Lexia Provia är ett välbeprövat material som består av en mängd olika övningar och tester i svenska och är främst avsedd för elever med dyslexi eller andra språkligt betingade svårigheter. Det används även av personer med förvärvad afasi.
Har du problem med att logga in, prova att klicka   här   
Lexia
Lexia är en övningsbank med över 1 800 övningsvarianter inom olika språkliga områden i svenska för förskoleklass upp till årskurs nio. Övningarna kan användas på flera sätt: • Tilldela övningar efter rekommendationer från resultaten av tester i Provia. • Tilldela övningar som är adekvata för den enskilda eleven eller gruppen. Använd övningarna som en del av klassundervisningen.
Provia
Provia är en unik testbank som innehåller tester inom olika språkliga områden i svenskaför elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Varje test är normerat med ett statistiskt säkerställt underlag och resultaten ger därför en god bild av varje elevs språkliga kompetens och kan även vara till hjälp vid dyslexiutredningar. När en elev inte når upp till riksgenomsnittet för sin årskurs föreslår Provia adekvata övningar i Lexia för eleven att arbeta vidare med. Övningarna tilldelas enkelt av läraren med ett knappklick. Screena gärna alla elever vid läsårsstarten för att på så sätt snabbt få en bild över vilka av dem som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. På så sätt kan åtgärder snabbt sättas och därmed fånga upp de elever som annars riskerar att inte nå målen i ämnet svenska.
Lexia och Provia är i sina tidigare versioner utvecklade av Olle Gunnilstam, Martti Mårtens och Stiftelsen Stora Sköndal. I den nya versionen, Lexia Provia, har produktionen skett i samarbete med Sanoma Utbildning. Materialet är producerat med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Besöksadress
Rosenlundsgatan 54 Stockholm
Postadress
Box 38013 10064 Stockholm
Organisationsnummer
556203-2481
Kontakt
Växel:
08-587 642 00
Kundservice:
08-587 642 10
Teknisk support:
08-587 642 30
© 2024 Lexia Provia och Sanoma Utbildning.